Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
19 ธ.ค. 54

รวมกฎหมายทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง

 

นโ ยบาย3D.pdf

99.8 KB

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล.pdf

1.58 MB

พรบ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550.pdf

116 KB

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545.pdf

37.5 KB

พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉ2พ.ศ.2545.pdf

44.4 KB

พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉ3พ.ศ.2553.pdf

68.9 KB

พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542.pdf

129 KB

พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542สมศ..pdf

1.06 MB

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf

120 KB

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551.PDF

146 KB

พรบ.ประกาศเขตไม่สูบบุหรี่2547.pdf

567 KB

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546.pdf

135 KB

พรบ.สภาครูสรุปเอกสาร.pdf

137 KB

ระเบียบการชักธงชาติ.pdf

28.3 KB

ระเบียบการใช้คำนำหน้า.pdf

80.8 KB

ระเบียบการรับนักเรียน2548.pdf

130 KB

ระเบียบการลงโทษนร.พ.ศ.2548.pdf

71.4 KB

ระเบียบการลา2535.pdf

1.38 MB

ระเบียบการลาฉ22539.pdf

58.6 KB

ระเบียบการลาฉ32542.pdf

54.7 KB

ระเบียบกำกับติดตามตรวจสอบ.pdf

98 KB

ระเบียบขยายชั้นเรียน2543.pdf

51.8 KB

ระเบียบข้อบังคับจรรยาบรรณสพฐ2552.pdf

1.13 MB

ระเบียบข้อบังคับใบประกอบวิชาชีพ2547.pdf

111 KB

ระเบียบค่าตอบแทนนอกราชการ2550.pdf

68.3 KB

ระเบียบเครื่องแบบนักเรียน2551.pdf

955 KB

ระเบียบจัดกิจกรรมสหกรณ์2548.pdf

55.9 KB

ระเบียบจัดส่วนราชการ2548.pdf

71.2 KB

ระเบียบเดินทางไปราชการ.pdf

23.8 KB

ระเบียบทรงผมแต่งกายข้าราชการ.pdf

37.2 KB

ระเบียบทรัพย์สินรับเงินบริจาค.pdf

2.15 MB

ระเบียบบริหารขอบเขตโรงเรียนนิติบุคคล2546.pdf

65.1 KB

ระเบียบเบิกจ่ายไปราชการ2550.pdf

249 KB

ระเบียบแบ่งระดับประเภทสพฐ2546.pdf

27.8 KB

ระเบียบแบ่งส่วนสพฐ2546.pdf

44.9 KB

ระเบียบแบ่งส่วนสพฐ.pdf

138 KB

ระเบียบแบ่งส่วนสพทฉ2.พศ.2550.pdf

43.6 KB

ระเบียบปฎิบัติเจ้าหน้าที่ความประพฤตินร.2548.pdf

65.6 KB

ระเบียบผู้กำกับการสอบ2548.pdf

58.5 KB

ระเบียบผู้เข้าสอบ2548.pdf

85.7 KB

ระเบียบพัสดุ2535.pdf

578 KB

ระเบียบพัสดุฉ72552.pdf

54.9 KB

ระเบียบพัสดุวิธีอิเล็คทรอนิค2549.pdf

107 KB

ระเบียบพานร.นอกสถานศึกษา2548.pdf

162 KB

ระเบียบมอบอำนาจ2546.pdf

32.5 KB

ระเบียบเลื่อนขั้น2542.pdf

127 KB

ระ

 
ดาวน์โหลดไฟล์   

 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin