Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
2 ธ.ค. 55

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.. ๒๕๕๕

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหมายความว่า การสื่อสารผ่านระบบคลื่นความถี่ระบบสื่อตัวนำหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการแพร่ภาพ เสียง รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอื่นซึ่งครอบคลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการหรือแหล่งการเรียนรู้ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการศึกษา

กองทุนหมายความว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักงานหมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ ๒ การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต การวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต่อสำนักงานพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

() สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

() รูปถ่ายขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน

 

อ่านรายละเอียดต่อ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin