ค้นหา

-

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาถก สพฐ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษา

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาถก สพฐ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษา

สารจากนายกรัฐมนตรีถึงศธ. ให้พร้อมรับ พ.ร.บ.การศึกษาชาติใหม่

สารจากนายกรัฐมนตรีถึงศธ. ให้พร้อมรับ พ.ร.บ.การศึกษาชาติใหม่

สกศ. วางแผนยกระดับการศึกษาหลังความสามารถในการแข่งขันต่ำ

สกศ. วางแผนยกระดับการศึกษาหลังความสามารถในการแข่งขันต่ำ