Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
 
 
ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 38/2560
ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
 
+ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560
+ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
+ ว13/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
+ รางวัลเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติ ของ สพฐ.
+ ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง (ประกาศ 203 รางวัล)
 
  อ่านทั้งหมด    
+ การพัฒนาข้าราชการครูในช่วงเปลี่ยนผ่าน
+ ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่
+ การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (2 ตอนจบ)
+ การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (1)
+

รายงานการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการ ศึกษาของนักเรียนไทย (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 2 ;12 ข้อเท็จจริง’การศึกษาไทย เด็กเสียโอกาส...ชาติเสียอะไร?
+ ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 1 ; การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
+

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ

+

วิธีการเชิงระบบ ( System Approach )

+

จะตั้งชื่องานวิจัยอย่างไรดี (ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ หอสมุด ม.แม่ฟ้าหลวง
+ หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
+ หอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
+ ห้องสมุดวิจัยสาธารณะ
+ การวิจัยดิจิทัล DRIC
+ เครือข่ายห้องสมุดไทย
+ งานวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ
+ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ์
+ ฐานข้อมูลงานวิจัย
+ ครูสอนดี
+ ครูมานิตครูหัวใจICT
+ ครูทูบแชนนอล
+ ห้องสมุดประเทศไทย
+ ม.บูรพา
+ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin