Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
 
 
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2559
+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

+

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2).. 2558

อ่านทั้งหมด  

 
 
+ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551
+ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
+ ระเบียบกระทรวงศึกษาธการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
+ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
+ ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
+ ปรับประเภทและอัตราค่าการศึกษาบุตรใหม่ใช้ปีการศึกษา 2559
+ ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ ว16/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16เรื่อง ว16/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
+ [ว12-14/2560] การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปกติ พิเศษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้
+ ว11/2560 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
+ ว9/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
+ ว 8/2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นหน่วยงานการศึกษา
+ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
+ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ: โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559
+ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559
+ สถานี ก.ค.ศ. ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับการปฏิบัติงานของ กศจ.
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ กรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
+ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
+ การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
+ คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
+ คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin