Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อ่านรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียด
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
อ่านรายละเอียด
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
อ่านรายละเอียด
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
อ่านรายละเอียด
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
อ่านรายละเอียด
ผลงานด้านการศึกษา 2 ปีของรัฐบาล
อ่านรายละเอียด
ผลงานด้านการศึกษา 2 ปีของรัฐบาล
อ่านรายละเอียด
แนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของ สปท.
อ่านรายละเอียด
แนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของ สปท.
อ่านรายละเอียด
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
อ่านรายละเอียด
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
อ่านรายละเอียด
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียด
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
อ่านรายละเอียด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
อ่านรายละเอียด
การดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชามติ”
อ่านรายละเอียด
การดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชามติ”
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียด
คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560)
อ่านรายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560)
อ่านรายละเอียด
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559
อ่านรายละเอียด
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559
อ่านรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่านรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่านรายละเอียด
บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
อ่านรายละเอียด
บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (เอกสารฉบับปรับปรุง)
อ่านรายละเอียด
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (เอกสารฉบับปรับปรุง)
อ่านรายละเอียด
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อ่านรายละเอียด
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อ่านรายละเอียด
 
 << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin