Category Archives: คลังข้อสอบฟรี

วิเคราะห์ข้อสอบ หาคำตอบ อ้างอิง

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 1 (ชุดย่อยที่ 1-10)

sobkroo 1

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 1-10

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 2 (ชุดย่อยที่ 11-20)

sobkroo 2

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 11-20

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 3 (ชุดย่อยที่ 21-30)

sobkroo 3

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 21-30

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 4 (ชุดย่อยที่ 31-40)

sobkroo 4

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 31-40

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 5 (ชุดย่อยที่ 41-50)

sobkroo 5

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 41-50

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 6 (ชุดย่อยที่ 51-60)

sobkroo 6

    แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 51-60

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 7 (ชุดย่อยที่ 61-70)

sobkroo 7

                  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 61-70

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 8 (ชุดย่อยที่ 71-80)

sobkroo 8

                  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 71-80

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 9 (ชุดย่อยที่ 81-90)

sobkroo 9

  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 81-90

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 10 (ชุดย่อยที่ 91-100)

sobkroo 10

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 90-100