ข้อสอบจาข่าว ; ให้กรรมการ คุรุสภา สกสค. พ้นตำแหน่ง

ประธานกรรมการคุรุสภา

คำถาม :  จากคำสั่ง คสช.ที่ 7/2558 ใครเป็นประธานกรรมการคุรุสภา ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่รัฐมนตรีมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  นายไพฑูรย์  สินลารัตน์

ข้อสอบเก่าผู้บริหาร สพฐ. 2557 ; การประพฤติชั่วของข้าราชการ

ข้าราชการประพฤติชั่ว

คำถาม ; ข้อใดไม่ใช่การประพฤติชั่วของข้าราชการ ก. ปลอมลายเซ็นผู้บังคับบัญชา ข. หมกมุ่นกับการพนัน ค. กลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงาน ง. เมาสุราประคองตัวจนไม่ได้สติ

กรุงรัตนโกสินทร์ 233 ปีเมื่อปีใด

กรุงรัตนโกสินทร์

คำถาม : กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นเมื่อใด ก.  พ.ศ. 2323 ข.  พ.ศ. 2324 ค. พ.ศ. 2325 ง. พ.ศ. 2326

ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย : การศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำถาม : การศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก.      ป.1- ม. 3 ข.      อนุบาล – ม.3 ค.      ป. 1 – ม.6 ง.       อนุบาล – ม.6

ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกใช้ประกาศ หัวหน้า คสช. แทน

ยกเลิกไอยการศึก

คำถาม : กฎหมายที่ใช้แทนการยกเลิกใช้กฎอัยการศึก คือ ก.  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ข.  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค.  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ง.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อสอบเก่าผู้บริหาร สพฐ.2557 ; อำนาจวงเงินรายได้สถานศึกษา

อำนาจจัดซื้อจ้างเงินรายได้สถานศึกษา

ถาม ; ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจจัดซื้อจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษาตามข้อใด ก. 1  ล้านบาท ข. 5  ล้านบาท ค. 10  ล้านบาท ง. ไม่จำกัดวงเงิน

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

ซูเปอร์บอร์ด

คำถาม : ซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา หมายถึง ก. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ข. คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ค. คณะกรรมการนโยบายและการปฏิรูปการศึกษา ง. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

DLIS

คำถาม : ข้อใดคือโรงเรียนต้นทางตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของ สพฐ. ก. โรงเรียนวังไกลกังวล ข. โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวังไกลกังวล ค. โรงเรียนชั้นนำสังกัดกรุงเทพมหานคร ง.  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ)

มหาวิทยาลัยในกำกับ

คำถาม :  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คำว่า”รัฐ”หมายถึงใคร ก.  คณะรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. สภามหาวิทยาลัย

ความผิดลหุโทษ ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558

ความผิดลหุโทษ

คำถาม : ข้อใดคือความผิดลหุโทษ ก. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ค. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ