ยกเลิกใช้กฎอัยการศึกใช้ประกาศ หัวหน้า คสช. แทน

ยกเลิกไอยการศึก

คำถาม : กฎหมายที่ใช้แทนการยกเลิกใช้กฎอัยการศึก คือ ก.  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ข.  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค.  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ง.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อสอบเก่าผู้บริหาร สพฐ.2557 ; อำนาจวงเงินรายได้สถานศึกษา

อำนาจจัดซื้อจ้างเงินรายได้สถานศึกษา

ถาม ; ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจจัดซื้อจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษาตามข้อใด ก. 1  ล้านบาท ข. 5  ล้านบาท ค. 10  ล้านบาท ง. ไม่จำกัดวงเงิน

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

ซูเปอร์บอร์ด

คำถาม : ซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา หมายถึง ก. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ข. คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ค. คณะกรรมการนโยบายและการปฏิรูปการศึกษา ง. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

DLIS

คำถาม : ข้อใดคือโรงเรียนต้นทางตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของ สพฐ. ก. โรงเรียนวังไกลกังวล ข. โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวังไกลกังวล ค. โรงเรียนชั้นนำสังกัดกรุงเทพมหานคร ง.  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ)

มหาวิทยาลัยในกำกับ

คำถาม :  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คำว่า”รัฐ”หมายถึงใคร ก.  คณะรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. สภามหาวิทยาลัย

ความผิดลหุโทษ ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558

ความผิดลหุโทษ

คำถาม : ข้อใดคือความผิดลหุโทษ ก. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ค. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การขออนุมัติ อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้เงินงบประมาณ

ไปต่างประเทศ

  คลิกหาคำตอบจาก หลักเกณฑ์การขออนุมัติ อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการและใช้เงินนอกงบ ประมาณของทางราชการ(เงินรายด้สถานศึกษา)ตามนโยบายรัฐบาล

โครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

ปฎิรูปการเรียนรู้

คำถาม : หลักการสำคัญของโครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเน้นไปที่เรื่องใด ก. การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ข. การพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ค. การประเมินผลตามแนวทางของ PISA ง. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจัดการศึกษา

คุรุสภาได้ประกาศ 98 สาขา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนไม่ต้องใช้ใบอนุญาตสอบครู

วิชาชีพขาดแคลน

คำถามคำตอบ 1.   คำถาม   :  ผู้ให้ความเห็นชอบสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ คำตอบ  : คุรุสภา

รายชื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 36 คน

กรรมาธิการยกร่าง-รธน.

  คำถามคำตอบ 1.   คำถาม   :  ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ คำตอบ  :  นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2.   คำถาม  :  รัฐธรรมนูญฯฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีกี่คน คำตอบ  : 36 คน