แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 4 (ชุดย่อยที่ 31-40)

sobkroo 4

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 31-40

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 5 (ชุดย่อยที่ 41-50)

sobkroo 5

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 41-50

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 6 (ชุดย่อยที่ 51-60)

sobkroo 6

    แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 51-60

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 7 (ชุดย่อยที่ 61-70)

sobkroo 7

                  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 61-70

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 8 (ชุดย่อยที่ 71-80)

sobkroo 8

                  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 71-80

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 9 (ชุดย่อยที่ 81-90)

sobkroo 9

  แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 81-90

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม ชุดที่ 10 (ชุดย่อยที่ 91-100)

sobkroo 10

แนวข้อสอบสอบครูดอทคอม : รวมแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ชุดย่อยที่ 90-100

ข้อสอบวิเคราะห์(ฟอนต์หนังสือราชการ)

ข้อสอบวิเคราะห์-ฟอนต์ราชการ

                                                                ข้อสอบวิเคราะห์(ฟอนต์หนังสือราชการ) คำถาม : ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ รวมทั้งหมดกี่ฟอนต์  คำตอบ : ก. 10 ฟอนต์               ข. 12 ฟอนต์               ค. 13 ฟอนต์               ง. 16 ฟอนต์

ข้อสอบวิเคราะห์(เงินค่าทิป)

ข้อสอบวิเคราะห์-เงินค่าทิป

                                                                              ข้อสอบวิเคราะห์(เงินค่าทิป) คำถาม : เงินค่าทิป(TIPS) จัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการตามข้อใด         ก. ค่าตอบแทน         ข. ค่าใช้สอย         ค. ค่าใช้จ่ายอื่น         ง. ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ  

ข้อสอบวิเคราะห์(เงินเดือนครูผู้ช่วย)

ข้อสอบวิเคราะห์-เงินเดือนคร

                                                           ข้อสอบวิเคราะห์(เงินเดือนครูผู้ช่วย) คำถาม : ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูรับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม คำตอบ  ก. พรบ.เงินเดือน เงินประจำแหน่ง วิทยฐานะ             ข. กฎกระทรวง             ค. ระเบียบกระทรวงการคลัง             ง. ระเบียบ ก.ค.ศ.