ข้อสอบวิเคราะห์(ฟอนต์หนังสือราชการ)

ข้อสอบวิเคราะห์-ฟอนต์ราชการ

                                                                ข้อสอบวิเคราะห์(ฟอนต์หนังสือราชการ) คำถาม : ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ รวมทั้งหมดกี่ฟอนต์  คำตอบ : ก. 10 ฟอนต์               ข. 12 ฟอนต์               ค. 13 ฟอนต์               ง. 16 ฟอนต์

ข้อสอบวิเคราะห์(เงินค่าทิป)

ข้อสอบวิเคราะห์-เงินค่าทิป

                                                                              ข้อสอบวิเคราะห์(เงินค่าทิป) คำถาม : เงินค่าทิป(TIPS) จัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการตามข้อใด         ก. ค่าตอบแทน         ข. ค่าใช้สอย         ค. ค่าใช้จ่ายอื่น         ง. ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ  

ข้อสอบวิเคราะห์(เงินเดือนครูผู้ช่วย)

ข้อสอบวิเคราะห์-เงินเดือนคร

                                                           ข้อสอบวิเคราะห์(เงินเดือนครูผู้ช่วย) คำถาม : ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูรับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม คำตอบ  ก. พรบ.เงินเดือน เงินประจำแหน่ง วิทยฐานะ             ข. กฎกระทรวง             ค. ระเบียบกระทรวงการคลัง             ง. ระเบียบ ก.ค.ศ.

ข้อสอบวิเคราะห์(สังกัดของกรมพลศึกษา)

ข้อสอบวิเคราะห์-กรมพลศึกษา

ข้อสอบวิเคราะห์ (สังกัดของกรมพลศึกษา) คำถาม : กรมพลศึกษาสังกัดกระทรวงใด คำตอบ   ก. กระทรวงศึกษาธิการ              ข. กระทรวงวัฒนธรรม              ค. กระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยว              ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อสอบวิเคราะห์ (คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด)

ข้อสอบวิเคราะห์-กมจ.

ข้อสอบวิเคราะห์ (คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด) คำถาม :  ใครเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คำตอบ   ก. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี           ข. ผู้ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย            ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ            ง. กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม

ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 4

ถามตอบสอบครู-4

                                                         ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 4 1. คำถาม : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) สังกัดกระทรวงใด คำตอบ : สำนักนายกรัฐมนตรี 2. คำถาม : ใครเป็นผู้พิจารณาการปรับโครงสร้างอัตราบัญชีเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 3

ถามตอบสอบครู-3

                                                                                ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 3 1. คำถาม : องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ    คำตอบ : คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2. คำถาม : คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีกี่คน    คำตอบ : จำนวน 31 คน

ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา2

ถามตอบสอบครู-2

                                                                ถามตอบสอบครูกฎหมายการศึกษา 2 1. คำถาม : กฎหมายที่กำหนดรายละเอียดการขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    คำตอบ : ข้อบังคับคุรุสภา 2. คำถาม : วิชาชีพทางการศึกษาใดบ้างที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    คำตอบ : ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์

ถามตอบสอบครูกฏหมายการศึกษา

ถามตอบสอบครู1

                                                                 ถามตอบสอบครูกฏหมายการศึกษา 1. คำถาม : กฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ คือ    คำตอบ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 2. คำถาม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีฐานะเป็น     คำตอบ : ส่วนราชการนิติบุคคล

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบ

แนวข้อสอบเเก็งก่อนอสอบ

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบ ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 3 เฉลยข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดเก็งข้อสอบชุดที่ 1-3 ข้อสอบชุด ก สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(กฎหมาย) ข้อสอบชุด ก สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(งานในหน้าที่)