ภาพความรู้ ; ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับต่างๆ