ภาพความรู้ ; ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 12 และแผนพัฒนาภูมิภาค