ภาพความรู้ ; การประกอบวิชาชีพควบคุม


ที่มา ; พรศรี ฉิมแก้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา