ภาพความรู้ ; ทบ.การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ