ภาพความรู้ ; ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12