ภาพความรู้ ; สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12


ที่มา ; ดร.วีระ ติวสอบ,เพจการศึกษา