โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

การนำเสนอข้อสอบ ทั้งที่เป็นข้อสอบเก่า ที่เคยออกมาของการสอบสายครูทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันหรือคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือข้อสอบสมมุติที่จัดทำขึ้นมาเทียบเคียง หรือข้อสอบในลักษณะอื่น เป็นจุดประสงค์หนึ่งของเว็บไซต์นี้ ที่เริ่มจากกำหนดประเด็นเนื้อหาที่ตรงกับหลักสูตรสอบฯ ตั้งคำถามเป็นข้อสอบจะเป็นประเภทปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นำเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย นำวิเคราะห์เพื่อหาและสรุปตัวเลือกที่ถูกต้อง เสนอเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันหากคำถามพลิกแพลงไปถามในลักษณะอื่น คำตอบก็จะเปลี่ยนไปด้วย รวมทั้งการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งในสายครู…. เราเริ่มนับหนึ่งกันเลยไหมครับ….

ประเด็น … โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู……

คำถาม

ถามว่า ; เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อีกกี่ปีจึงจะขอใหม่ได้

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. ไม่เกิน 5 ปี

…. ข้อประเดิมคิดว่า กล้วย ๆ หมู ๆ เมื่อดูดี ๆ ไม่ใช่แล้ว ข้อนี้…ขอบอกก่อนว่า ใครตอบ 2 ปี, 3 ปี, 5 ปี, ไม่เกิน 5 ปี อันนี้ทุกข้อถูกหมด แต่ข้อไหนเป็นแต้ม ค่อยไปดูกัน …ส่วนคนไหนคิดว่าชัวร์ เลือกตอบ 5 ปี (คงยิ้มพร้อมระบายดินสอดำ 2 B อย่างบรรจง ประเภทอ่านกิน) ขอบอกว่า…กรรมโคตร คุณถูกหลอกแล้ว…

ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย

…. มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะ ได้แก่
1. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2548 และ 2556 ปน ๆ กันไป มีสาระสำคัญ ดังนี้….
– ม.4 ( ม คือ มาตรา) ใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้กับวิชาชีพควบคุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา (ซึ่ง 3 กลุ่มนี้เป็นวิชาชีพควบคุม ตาม พรบ.นี้) และศึกษานิเทศก์ (เป็นวิชาชีพควบคุมที่กำหนดตามกฎกระทรวงฯ) แสดงว่า 4 พวกนี้ต้องมีใบวิชาชีพนั้นเอง
– ม.6 คุรุสภามีอำนาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ออกข้อบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาต จรรยาบรรณวิชาชีพ
– ม. 20 คณะกรรมการคุรุสภา มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ)
– ม.25 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอำนาจพิจารณาออก พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ
– ม.49 คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติตน (คือจรรยาบรรณ 5 ด้าน ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ต่อสังคม แต่ละด้านมีรายละเอียดไปเขียนไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพฯ ซึ่งก็คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ นั้นเอง)
– ม.51 หากมีข้อร้องเรียน กล่าวหาว่าผู้ประกอบวิชาชีพ 4 กลุ่ม ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (มาตรฐานปฏิบัติตน 5 ด้าน 9 ข้อ) จะต้องถูกสอบสวนและหากผิดต้องถูกลงโทษ ตามมาตรา 54
– ม.54 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยลงโทษ กรณีตามมาตรา 51 หากไม่ผิดก็ไม่มีโทษ (ยกข้อกล่าวหา) หากผิดโทษที่ได้รับจากระดับเบาไปหนัก คือ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และ เพิกถอนใบอนุญาต

…… กรณีพักใช้เขียนชัดเจนว่า”พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยกำหนด ว่า 1 เดือน 2 ปี 3 ปี ก็ได้ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 5 ปี (เพราะใบอนุญาตมีอายุไข 5 ปี)….

– ม. 78 ผู้ประกอบวิชาชีพ 4 กลุ่มไม่มีใบอนุญาตฯ แล้วไปทำหน้าที่นั้นๆ จับได้จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ
– ม.79 ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีใบวิชิาชีพ ทำหน้าที่โดยอ้างว่ามีใบฯ รับคนไม่มีใบฯ มาทำงาน หรือ ถูกพักใช้ใบฯ แล้วยังมาทำหน้าที่ อันนี้โทษหนักขึ้น 3 เท่า คือ จะถูกลงโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำและปรับ

2. ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2547 มีสาระสำคัญ ดังนี้….
– ข้อ 18 ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
– ข้อ 21 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ใบอนุญาตหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน ถูกสั่งพักใช้
– ข้อ 22 ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนประสงค์ขอรับใบอนุญาตตาม ประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคำขอได้

การวิเคราะห์

…. จากกฎหมายหลักทั้งสองกลุ่ม จะพบว่า
– ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 กลุ่มนั้น หากประพฤติผิดมาตรฐานปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) เท่านั้น ถึงจะถูกลงโทษทางวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรู้ฯ หรือมาตรฐานปฏิบัติงาน จะไม่ถูกลงโทษวิชาชีพฯ
– ผู้มีอำนาจลงโทษ คือคุรุสภา แต่คุรุสภาเป็นอากาศไม่ใช่คน กฎหมายจึงให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นคณะวินิจฉัยและลงโทษ ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
– ถูกลงโทษพักใช้ใบฯ จะทำหน้าที่นั้น ๆ ไม่ได้ ตามระยะที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยกำหนด ว่าเหมาะสมแค่ไหน เช่น พักสัก 3 เดือน 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี เพราะอายุใบฯ มันแค่ 5 ปี หากสั่งพักเกิน 5 ปี อย่างนี้หัวเราะไม่ออก
– ถูกลงโทษเพิกถอน ไม่กำหนดเวลาเพิกถอนก็ปี เพราะเพิกถอนคือยึดใบ ใบมันมีอายุ 5 ปี พ้นอายุใบโน้น…ถึงมาขอใหม่


สรุปเลือกตัวเลือก

…. คำตอบที่เป็นคะแนนคือ ค.ไม่เกิน 5 ปี

…. ความจริงก็ไม่ต้องคิดลึกเหมือนที่วิเคราะห์หรอก กฎหมายเขียนชัด (พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี ) แต่วิเคราะห์ให้เห็นที่ไปที่มา หากเปลี่ยนคำถาม สับคำตอบ เราไม่หลงกลได้…..

คำถามลักษณะอื่น
1. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะขอใหม่ได้เมื่อใด…(เมื่อพ้นกำหนดห้าปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน)
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้มาแล้ว 2 ปี จะมีอายุการใช้งานอีกกี่ปี….(3 ปี) อันนี้ถามเชยมั๊กๆ
3. ใครเป็นผู้ลงโทษสังพักใบอนุญาตวิชาชีพ…(คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) ใครเป็นผู้ลงนามคำสั่งพักใบอนุญาตวิชาชีพ…(ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) หากถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงโทษพักฯ….(อันนี้ตอบคุรุสภา) ถูกลงโทษภาคทัณฑ์จะอุทธรณ์ต่อใคร…(คณะกรรมการคุรุสภา อย่าหลงตอบ อ.ก.ค.ศ. (กศจ.) ล่ะ เพราะมันคนละเรื่อง)
4. สมบัติได้ใบอนุญาตวิชาชีพครู ดูวันออก 10 มกราคม 2557 หมดอายุ 9 มกราคม 2562 ต่อมา 10 มกราคม 2558 กรรมโคตร ถูกร้องเรียนวินัยฯ ละเมิดนักเรียนเสียด้วย ข่าวใหญ่โต คุณคุรุสภาเอาด้วย จึงโดนสอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ใจเต้นตุ้ม ๆ ตอม ๆ ต่อมาวันที่ 10 มกราคม 2559 โทษสั่งพักใบอนุญาตมา…..ถามว่าโทษสูงสุดคือข้อไหน 1) สั่งพัก 2 ปี 2) สั่งพัก 3 ปี 3) สั่งพัก 4 ปี 4) สั่งพัก 5 ปี …..อันนี้ตอบ 2) สั่งพัก 3 ปี เพราะไร เพราะ…ใบมีอายุ 5 ปี ใช้ไป 2 ปี เหลืออายุ 3 ปี หากสั่งพัก 5 ปี …ซวยโคตร… ต้องไปอาบน้ำมนต์ 5 วัด 9 วัด แน่…
5. ปละ. ปละ.ปละ….กลับไปอ่านข้างบน..เชื่อว่าตอบได้หมด

บวร เทศารินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2. ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2547 ฉบับ 2 พ.ศ. 2557

3. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2548 และ 2556

4. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

Comments

comments