ค้นหา

คุรุสภาผุดกรอบหลักสูตรการผลิตครูโฉมใหม่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภาจะทำงานร่วมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้ระบบการผลิตครูมีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งการผลิตครูของสถาบันผลิตครูแต่ละแห่งถือว่ามีหลักการที่ดีอยู่แล้ว แต่จะต้องมีการเติมเรื่องการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้มากขึ้น รวมถึงการปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ต้องเน้นการผลิตครูแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ การผลิตรครูยุคใหม่และตอบโจทย์โลกอนาคตเราจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  เพราะเรามีเป้าหมายอยากได้ครูที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะเชิงบูรณาการ ดังนั้นคนที่จะออกไปเป็นครูจะต้องเป็นต้นแบบที่มีทักษะเหล่านี้ก่อนไปสอนเด็ก รวมถึงสถาบันผลิตครู ซึ่งเป็นครูของครูก็จะต้องมีคุณภาพเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกัน 

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า  อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนได้หารือร่วมกับ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการจัดทำกรอบแนวทางหลักสูตรการผลิตครู โดยมีผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าการจัดทำกรอบหลักสูตรการผลิตครูใหม่จะแล้วเสร็จไม่เกิน 2 เดือน นอกจากการออกแบบกรอบพัฒนาการผลิตครูแล้วสิ่งสำคัญอยากให้มองไปถึงคณาจารย์ผู้สอนในคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ของสถาบันผลิตครูแต่ละแห่งจะต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักศึกษาครูด้วย โดยคุรุสภาจะจัดอคาเดมี่ร่วมกับ กมว.ในการพัฒนาครูของครูให้มีคุณวุฒิองค์ความรู้วิชาการที่จะไปผลิตครู โดยจะเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้มาเรียนครู เนื่องจากไม่ใช่ใครก็ได้จะมาเรียนครู โดยคุณสมบัติของการเป็นครูจะต้องมีทั้งความรู้ด้านวิชาการ และความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างเข้มข้น รวมถึงการสร้างกิจกรรมเสริมที่ใช้บ่มเพาะความเป็นครูด้วย 

"อมลวรรณ" ถก ประธานกมว. จัดทำกรอบแนวทางหลักสูตรการผลิตครูโฉมใหม่ ปลุกศรัทธาและศีลธรรมนักศึกษาวิชาชีพครูแบบเข้ม 

ที่มา ; เดลินิวส์ 7 พฤศจิกายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น