ค้นหา

เอกสารบรรยายความรู้การบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง

รวม PPT เอกสารบรรยายความรู้การบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง

ความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่

 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร

 ความท้าทายภาวะผู้นำกับการจัดการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำต้นแบบที่ดี

 นักบริหารระดับสูงกับการบริหารงานบุคคล

 เรียนรู้สู่การเปลี่ยนปลง

 แบบของการพัฒนาผู้นำ

 แนวคิดและปรัชญาการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยสังคมไทยยุคใหม่

 รูปแบบการบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ

 กรณีศึกษา Case Study

 รูปแบบการบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ

การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์

บทบาทของผู้นำองค์กรผ่านสมรรถนะนักบริหารระดับสูง

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างผู้นำและนักบริหารให้มีคุณภาพ

เทคนิคการนำเสนอสำหรับนักบริหาร

สภาวการณ์ทางการเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองการบริหารราชการ

ผู้บริหารกับการทำงานร่วมกับประชาชน

ทฤษฎีภาวู้นำ

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูงสำหรับนักบริหาร

ประวัติลูกเสือไทย

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม

การบันเทิงในกองลูกเสือ

การลูกเสือกับชุมชน

การเล่นเกม

เรื่องสั้นที่เป็นคติ

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

โครงสร้างคณะลูกเสือแห่งชาติ

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประวัติการลูกเสือไทย

ภาวการณ์เป็นผู้นำ

วิชาการสำรวจ

หมู่ลูกเสือและการทำงานในระบบหมู่

วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สาธิตวิชาชาวค่าย

สาระสำคัญของการลูกเสือ

เครือข่ายภาคราชการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นักบริหารกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้บริหารการศึกษา

นักบริหารระดับสูงกับการบริหารการเงินภาครัฐ

ผู้นำที่ดี

การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายต่างประเทศ

การพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ

บทบาทนักบริหารระดับสูงกับการปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารกับการสื่อสารองค์กร

การทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการประจำกับนักการเมือง

การออกแบบอนาคตประเทศไทย แผนการศึกษาแห่งชาติกับสร้างคนรุ่นใหม่

ภาวะผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนา

การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

การเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย

การบริหารคนของนักบริหาร

การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร

ประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ผู้นำ

อาเชียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียนและอียูข้อเปรียบเทียบความสัมพันธ์

การศึกษาเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล

การพัฒนาระบบราชการ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

การเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสเต็มศึกษาของ สสวท.

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหาร

การพัฒนาจิต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสุนทรียภาพของชีวิต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาองค์กรภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน

แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ทีมการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นทีม

วิธีการและเครื่องมือการเก็บข้อมูลทำกรณีศึกษา

เทคนิคการพูดและการบรรยาย

กระบวนการคิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

แผนการศึกษาแห่งชาติ

ปัญหาการศึกษาไทย

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

การสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่และแนวทางพัฒนาอุดมศึกษา

กิจการลูกเสือกับการเป็นผู้นำ

การบริหารรราชการบนหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล

คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่

นักบริหารกับการพิทักษ์หลักคุณธรรม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง

ผู้นำที่มีคุณธรรมในระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย 

แนวคิดการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายุคดิจิทัลของผู้บริหารการศึกษายุคใหม่

ความเห็นของผู้ชม