ค้นหา

คุรุสภาประกาศสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565  จำนวน 4 วิชา 

     -โดยวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ

     -วันที่ 25 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู

 

·    สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

           -ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com 

           -การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

            - กรณีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติจากสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  • ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัคร   เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบฯ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎในระบบรับสมัครสอบ

          2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS  

      -กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      -กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวคุรุสภาที่สถาบันอุดมศึกษาสร้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) แทนเลขประจำตัวประชาชน กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ ให้ดำเนินการเช่นเดี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก

 

·    ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

         ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่  16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com 

          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

·    อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ 

        สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท สำหรับชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท และผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ 2 จังหวัด จากจำนวนสนามสอบ 9 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยลำดับที่ 1 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุด  และลำดับที่ เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบรองลงมา

 

·    การชำระเงิน 

         ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ สามารถชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ที่ระบบกำหนดในใบชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด  

หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้

         

·    เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

          ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป 

         ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล  หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

 

·    การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

          สามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ เป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

·      ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

·      หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565

·      ดูรายละเอียด ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565

 

คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น