ค้นหา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่)

@กรณียังไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ กรณีศธจ.รับเรื่องก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ยังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และ กรณีที่ กศจ. พิจารณาดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จให้ดำเนินการต่อ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งที่มิได้สั่งตามมติ กศจ. เป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาแล้วแต่กรณี เช่น การลาออกจากราชการฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งโดยมติ กศจ. รเป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ กศจ. แล้วแต่กรณี เช่น การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย
-การใช้อำนาจตาม ม.53 กรณีออกคำสั่งโดยมติ ก.ค.ศ. เป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยมติ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เช่น การลงโทษทางวินัย หรือมีวิทยฐานะ
@กรณี มี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
-การใช้อำนาจตาม ม.53 อำนาจออกคำสั่งโดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นเป็นอำนาจ ผอ.เขตฯหรือ ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ แล้วแต่กรณี

@กรณียังไม่มี อ.ก.ค.ศ.เขต และยังไม่มี อ.ก.ศ.จ.

การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-สืบเนื่องจากที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. โดยให้มี อกศจ.ทำหน้าที่กลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. พิจารณา นั้น

-ปัจจุบันคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง อกศจ. ชุดใหม่ เนื่องจาก อกศจ. ชุดเดิม ครบวาระซึ่งขณะนี้ได้แต่งตั้ง อกศจ. ชุดใหม่ ไปแล้ว จำนวน 29 จังหวัด และยังไม่ได้แต่งตั้งอีกจำนวน 48 จังหวัด ส่งผลให้ กศจ.ที่ยังไม่มี อกศจ. ไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดได้

-ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้การขับเคลื่อนงานบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นชอบให้พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

  • กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคยังไม่ได้แต่งตั้ง อกศจ. ให้ กศจ. พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
  • กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้แต่งตั้ง อกศจ. ไว้แล้ว ต่อมามีเหตุที่ทำให้ อกศจ. ไม่สามารถประชุมได้ ให้ กศจ.พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง

ที่มา ; สำนักงานก.ค.ศ.

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น