ค้นหา

กำหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

 @หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

- จำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
- วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง
- การประชุม 
@จำนวน 11 คน องคฺ์ประกอบ (ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการผู้แทน 3 คน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน อนุกรรมการและเลขานุการ ;ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  
@คุณสมบัติ ;
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุ 35-70 ปี
- ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัย สั่งพักราชการ หรือให้ออกไว้ก่อน
- ไม่เคยถูกลงโทษวินัย(แม้ล้างมนทิล งดโทษ) ไม่เคยถูกจำคุก (ถึงที่สุด)
- ผู้แทนครู ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และได้มวชำนาญการพิเศษ
 
@วิธีการได้มา ;
1.ประธานอนุกรรมการ ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก จากการเสนอ ก.ค.ศ. และสพฐ.หน่วยละไม่เกิน 2 คน
2.อนุกรรมการผู้แทน
- ผู้แทน กศจ. ; ที่ประชุม กศจ.เสนอชื่อ กศจ. เขตละ 1 คน
- นายอำเภอหรือผู้แทน ; ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอำเภอในพื้นที่ฯเขตละ 1 คน
- ผูแทน ก.ค.ศ. ; ก.ค.ศ.เสนอ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน
3.อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.ด้านละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของ กศจ.ด้านละ 2 คน และจากการเสนอของเขตพื้นที่ด้านละ 2 คน)
4. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ครู ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน ที่ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
- ผู้บริหารสถานศึกษา ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
- บุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯเสนอและรับรอง) 
@วาระการดำรงตำแหน่ง ;
- อนุกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในเขตเดิมเกิน 2 วาระไม่ได้ 
@การประชุม ;
-จะเป็นองค์ประชุมได้ ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด (อย่างน้อย 6 คน)
 
 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น