ค้นหา

โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 โดย กสศ.

โครงการทุนครูรัก(ษ์) ; สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

ที่มา ; กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น