ค้นหา

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2566

 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (OG) ปีงบประมาณ 2566

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Organizational Governance : OG) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือของทุกส่วนราชการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน

 • ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ด้านผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ด้านองค์การ
 • ด้านผู้ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์

บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่

พันธกิจ 4 ด้าน

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ค่านิยมหลักขององค์การ “TEAMWINS”

 • T = Teamwork การทำงานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกันทำงานเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร
 • E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 • A = Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้วย
 • M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง เพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ
 • W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร
 • I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หมายถึง บุคลากรมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
 • N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง บุคลากรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี รวมทั้งการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส
 • S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

“ทำงานร่วมกัน แบ่งปันหน้าที่ ดีรับผิดชอบ รู้รอบคุณธรรม
เต็มทำเต็มใจ ใฝ่ในเรียนรู้ สร้างผู้ร่วมงาน บริการประทับใจ”

วัฒนธรรม

 

มีการทำงานเป็นทีม และมีจิตมุ่งบริการต่อผู้มาใช้บริการ


ดาวน์โหลด  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (OG) ปีงบประมาณ 2566 >>>

OG สป.ศธ.ปี 2566
https://drive.google.com/file/d/1CkK7xlQ-jvHYp6o75QVVyp8grLxOZbPQ/view

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น