ค้นหา

‘คุรุสภา’ มุ่งส่งเสริม พัฒนาและยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษา

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภามีความมุ่งมั่นและภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมมาตลอด จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รวมถึงส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป รวมถึงคุรุสภายังมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นคุรุสภาจึงได้เปิดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อไปว่า  ขณะนี้คุรุสภาได้ดำเนินการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ซึ่งมีหลายรางวัลที่น่าสนใจ และเป็นรางวัลเพื่อพัฒนาและยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทางคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.รางวัลคุรุสดุดี จะคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไปให้มีขวัญกำลังใจ  ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่

2. รางวัลคุรุสภา เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น   เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”

3.รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น ที่จะคัดเลือกครูภาษาไทยในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีผลงานดีเด่น ครูที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับสถานภาพและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

4.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว และ

5.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  จะคัดเลือกครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ของผู้เรียน

ผู้สนใจดูประกาศของแต่ละรางวัลและรายละเอียดที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0-2281-4843 

คุรุสภายังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยเปิดให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ขณะเดียวกันเปิดให้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างยั่งยืน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ดูรายละเอียดประกาศฯ ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามโทร.0 -2280- 6366 หรือผ่านทางไลน์แอดที่ https://lin.ee/k11sra2 ” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว 

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คุรุสภายังเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่     การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0-2280-2735 

อมลวรรณ’ ชวนส่งผลงานชิงรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล พร้อมกระตุ้นครูสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และเปิดช่องสถาบันทางการศึกษาขอเงินสนับสนุนโครงการ E-PLC 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น