ค้นหา

สพฐ.เตรียมสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ ภายหลัง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ต้องถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานบุคคล จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ (อ.ก.ค.ศ.) นั้น ทราบว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งรายชื่อผู้แทนแต่ละส่วนให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศรายชื่อต่อไป 

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำหรับองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่เสนอประกอบด้วย

อนุกรรมการผู้แทน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นายอำเภอหรือผู้แทน และผู้แทน ก.ค.ศ. ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก.ค.ศ.ให้อำนาจเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง สพฐ.เสนอรายชื่อไปเขตละ 2 ราย เพื่อให้ ก.ค.ศ.คัดเลือกเหลือ 1 ราย รวมถึงเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านการศึกษา หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล เสนอไปด้านละ 2 รายต่อเขตพื้นที่ เพื่อให้คัดเลือกเหลือด้านละ 1 ราย และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ราย ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และอนุกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 ราย เสนอไปตำแหน่งละ 2 ราย เพื่อให้ ก.ค.ศ.คัดเลือกเหลือ ตำแหน่งละ 1 รายเช่นเดียวกัน 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจบริบทของพื้นที่ คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน วันที่ 30 มกราคมนี้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจจะเสนอรายชื่อองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาให้ที่ประชุมเห็นชอบ หากไม่มีปัญหา ก.ค.ศ.ก็จะประกาศรายชื่อแต่งตั้งได้ทันตามกำหนด คือภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เท่ากับว่าการบริหารงานบุคคลใดที่เคยเป็นอำนาจของ กศจ.ก็จะกลายมาเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทันที ซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการหลายเรื่อง ทั้งการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ส่วนจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไรนั้นยังไม่สามารถบอกได้ โดยหลังจากได้องค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ครบ 245 เขตแล้ว สพฐ.จะจัดประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ” นายอัมพรกล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 30 มกราคม 2566 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น