ค้นหา

ประกาศผลการทดสอบฯ สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 และกำหนดให้ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว  

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจำนวน 4 วิชา ดังนี้  1) วิชาชีพครู จำนวน 24,761 คน   2) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 26,677 คน  3) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,703 คน  และ 4) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 14,797 คน 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ในวิชาใดๆ ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้นๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมินฯ หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับทดสอบและประเมินใหม่ หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด 

โดยดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ  ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  2) กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบต้องระบุวิชาที่มีความประสงค์จะขอดูกระดาษคำตอบไว้ให้ชัดเจน 3) ส่งแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาเรียบร้อยทั้ง 2 รายการ มายังอีเมล์ ksp.tcttest2@gmail.com ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

ทั้งนี้ แบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบฯ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับหลังจากวันที่กำหนดข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไม่ดำเนินการให้บริการดูกระดาษคำตอบ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้บริการดูกระดาษคำตอบ  ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ตามวัน เวลา ที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ ผู้รับบริการฯ ที่ไม่สามารถมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย หรือ  ไม่มีบัตรแสดงตน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถือว่าผู้รับบริการฯ สละสิทธิในการรับบริการดูกระดาษคำตอบ 

ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

ตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/  

หรือดูผลการทดสอบฯ และพิมพ์ผลการทดสอบที่ https://ksp.thaijobjob.com/ 

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โทร. 0 2280 0048

 

คลิก

·   ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565

·   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัสวิชา 101 วิชาชีพครู

·   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัสวิชา 102 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

·   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัสวิชา 103 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

·   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพฯ รหัสวิชา 104 วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

·   ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

·   ดาวน์โหลด!! แบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

·   ดาวน์โหลด!! หนังสือมอบอำนาจ