ค้นหา

ครม.อนุมัติเพิ่มนิสิต ‘เพชรในตม’ จบแล้วบรรจุครูโรงเรียน สพฐ.

7 กุมภาพันธ์ 2566 / สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตม จากเดิมปีละ 45 คน เป็นปีละ 161 คน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้บรรจุบัณฑิต จำนวน 161 คน เป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโรงเรียนพื้นที่ภูมิลำเนาของนิสิตโครงการเพชรในตมหรือหมู่บ้านใกล้เคียง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ

สาระสำคัญ

  • โครงการเพชรในตม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านสังคมและล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ ให้มีความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข เพื่อให้มีความสามารถไปเป็นครูและผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียง
  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีละ 45 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 30 คน จากหมู่บ้าน อพป. ทั่วประเทศ (ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต) และกลุ่มที่ 2 จำนวน 15 คน จากหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่จังหวัดชายภาคแดนใต้ เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา มศว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. ในโรงเรียนพื้นที่ภูมิลำเนาของนิสิตโครงการเพชรในตม หรือหมู่บ้านใกล้เคียง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งโครงการดัง
  • การประสานความร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มศว. หน้าที่รับผิดชอบ คือ คัดเลือกนักเรียนจากหมู่บ้าน อพป. และจัดหาที่พัก ที่ศึกษาเล่าเรียน และทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง กอ.รมน. หน้าที่รับผิดชอบ คือ สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมพิเศษของนิสิต สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาจนจบการศึกษา  และศธ. หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดหาตำแหน่งเพื่อบรรจุบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาเดิม หรือพื้นที่ใกล้เคียงของบัณฑิตแต่ละคน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเพชรในตม ครั้งที่ 1/2565 มีมิตเห็นชอบแนวทางการรับนิสิตโครงการเพชรในตมเพิ่มเติม จากเดิม ปีละ 45 คน เป็นปีละ 161 คน โดยรับนักเรียนจาก 73 จังหวัด (ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จังหวัดละ 2 คน รวมเป็น 146 คน และในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกจำนวน 15 คน เนื่องจากเป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในหมู่บ้าน อพป. อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งนิสิตโครงการเพชรในตมจะได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมีความสามารถในการเป็นครูและผู้นำมวลชนผ่านกิจกรรมของ กอ.รมน.

สำหรับระบบการคัดสรรและการบริหารจัดการในการเพิ่มจำนวนนิสิตโครงการเพชรในตม ให้สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. มศว และ ศธ. หารือร่วมกันให้สามารถดำเนินการได้ตามบริบทใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ศธ.มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณเพื่อรองรับการบรรจุบัณฑิตโครงการเพชรในตม ผู้สำเร็จการศึกษาตามจำนวนและภูมิลำเนาของนิสิตทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาเอกที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด หากสถานศึกษาตามภูมิลำเนามีสภาพอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องบรรจุในสถานศึกษาใกล้เคียงโดยเรียงลำดับ ดังนี้ 1) ตามภูมิลำเนา 2) ระดับตำบล 3) ระดับอำเภอ และ 4) ระดับจังหวัด 

ที่มา ; ศธ 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น