ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2565

สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.ม.3 และ ม.ปีการศึกษา 2565 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สทศ. เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ดาวน์โหลด

 

ที่มา ; สทศ.

 

เกี่ยวข้องกัน

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 

1.ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

 

2.ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

 

3.ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

 

รวมทุกชั้น

โครงสร้างแบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติ Test Blueprint_onet_2566.pdf

 

ที่มา ; สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตื(สทศ.)

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น