ค้นหา

‘คุรุสภา’ แจงหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า  จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู .. 2566 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่จะมีการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2 วิชา ได้แก่ วิชาครู และ กลุ่มวิชา จำนวน 68 กลุ่มวิชา ตามที่คุรุสภากำหนดในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง .. 2566 และให้มีการประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนด สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562 – 2565 ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ กลุ่มวิชาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือปริญญาอื่น นอกจากนี้ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง .. 2566 โดยได้กำหนดกลุ่มวิชา รวมจำนวน 68 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1.การศึกษาปฐมวัย 

2.การประถมศึกษา 

3.การศึกษาพิเศษ  

4.การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

5.วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน35 กลุ่มวิชา  

6.วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 29 กลุ่มวิชา และ อื่น ตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง อาจระบุกลุ่มวิชาที่ตรงตามสาขาวิชา หรือใกล้เคียงวิชาเอกหรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา 

สำหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่คุรุสภารับรองเท่านั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2565  ทั้งระดับ .ตรี .โท .เอก และ .บัณฑิต ที่ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องส่งรายละเอียด ดังนี้ 

1.ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรุสภายืนยันข้อมูลในระบบ KSP Bundit  และ 

2.ส่งข้อมูลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ และได้รับการประกาศผลจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนฯ เพิ่มเติม จากนั้น นิสิต นักศึกษา จึงจะสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ KSP Self-service ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P License) นั้นไม่ต้องมีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น(B License) มีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ ผ่านทั้ง 4 วิชา หรือผ่านวิชาชีพครู” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว 

ด้านผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ มีบุคลากรทางการศึกษาสอบถามเข้ามาที่คุรุสภาในหลายประเด็น เช่น 

เรื่องที่สอบถามว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ถืออยู่ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องขอย้ำว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ สามาถใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ

เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP e-Service) ที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง และผู้ยื่นคำขอต้องติดตามตรวจสอบผลในระบบด้วย 

เรื่องที่ 3 ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-LICENSE) สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้ ถ้าถือเอกสารตามที่คุรุสภาออกให้ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับเดิม หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เรื่องที่ 4 ถามถึงเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการยื่นต่ออายุภายใน 180 วัน ก่อนวันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุสำหรับกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนขอรับใบอนุญาตฯ สามารถดำเนินการได้ใน 3 กรณี คือ 

     1.ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร 

     2.ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใข้ใบอนุญาตฯ ในวันที่บรรจุแต่งตั้ง และ 

     3.ใช้ในการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1-3 วันทำการ เป็นต้น

 

คุรุสภา‘ แจงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู .. 2566 และกลุ่มวิชาในใบอนุญาตครูชั้นต้น –ชั้นสูง  จำนวน 68 วิชา

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 29 เมษายน 2566 

ข่าวเกี่ยวกัน

คุรุสภา’ เปิดให้ยื่นเทียบเคียงผลทดสอบและประเมินวิชาชีพครู ด้านความรู้

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู .. 2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ   การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเป็นการใช้ผลการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบ มายื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบ  สำหรับผลคะแนนที่ใช้ยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ขอเทียบเคียงผลการทดสอบ 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  กล่าวว่า  ขณะนี้วิชาที่เปิดให้ยื่นผลการทดสอบเพื่อเทียบเคียงจะมี 9 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาเยอรมันวิชาภาษาจีนวิชาภาษาอาหรับวิชาภาษาเกาหลีวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาภาษาสเปนวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชาภาษาบาลี สำหรับหน่วยสอบและชุดทดสอบที่สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ได้นั้นมีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ มีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันดังนี้ 

1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ หน่วยสอบและชุดทดสอบ คือ Education Testing Service (TOEFL IBT) , Education Testing Service (TOEIC), ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP & Speaking), ศูนย์ทดสอบ       ทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEC), สถาบันทดสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET (CBT)), ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Cambridge English Examination, Pearson PTE, Language Cert-iESOL, CEFE Level test (Proficiency Test))  

2.วิชาเอกภาษาจีน ได้แก่ หน่วยสอบและชุดทดสอบ Confucius Institute Headquarters (Hanban) HSK

3.วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ JLPT

4.วิชาเอกฝรั่งเศส ได้แก่ Alliance Française Bangkok (DELF/DALF และ TCF) และสภาหอการค้าปารีส (TEF)

5.วิชาเอกเกาหลี ได้แก่ Korean Education Center in Thailand (TOPIK)  

6.วิชาเอกเยอรมัน ได้แก่ Goethe-Institut Thailand (GOETHE-ZERTIFIKAT)

7.วิชาเอกภาษาอาหรับ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (APT)

8.วิชาเอกภาษาสเปน ได้แก่ Instituto Cervantes (DELE) และ 

9. วิชาเอกภาษาบาลี ได้แก่ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง(ประกาศนียบัตรทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อหน่วยสอบและชุดทดสอบมาตรฐาน พร้อมเกณฑ์ตัดสิน ได้ในประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อย่างไรก็ตามหากหน่วยสอบและชุดทดสอบอื่นใดที่ประสงค์จะขอเป็นหน่วยสอบ เพื่อนำผลคะแนนไปขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สามารถยื่นเรื่องมาได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อว่า ส่วนอายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  เท่ากับอายุของผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบต่าง  ส่วนกรณีผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบต่าง  ไม่ได้กำหนดอายุของผลคะแนนไว้ ให้นับวันที่ประกาศผลคะแนนเป็นวันแรกของการเริ่มนับอายุ โดยให้ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 3 ปี  หากกรณี    ไม่มีการระบุวันที่ประกาศผลคะแนนให้ใช้วันที่ทำการทดสอบเป็นวันแรกของการเริ่มนับอายุแทน โดยให้ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 3 ปี  ส่วนการยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  นั้น สามารถยื่นได้ด้วยตนเองที่กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 หรือยื่นทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา128/1 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300  ผู้สนใจขอแบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.ksp.or.th ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 

คุรุสภา’ เปิดให้ยื่นเทียบเคียงผลทดสอบและประเมินวิชาชีพครู ด้านความรู้ พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่นำผลคะแนนมายื่นเทียบเคียง

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 30 เมษายน 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น