ค้นหา

วิธีการและแบบเทียบเคียงผลการทดสอบทางวิชาชีพครู

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานได้ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสาระสำคัญ คือ  การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเป็นการใช้ผลการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบ มายื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบ สำหรับผลคะแนนที่ใช้ยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ขอเทียบเคียงผลการทดสอบ

ขณะนี้วิชาที่เปิดให้ยื่นผลการทดสอบเพื่อเทียบเคียงจะมี 9 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาเยอรมัน วิชาภาษาจีน วิชาภาษาอาหรับ วิชาภาษาเกาหลี วิชาภาษาญี่ปุ่น  วิชาภาษาสเปน วิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชาภาษาบาลี 

สำหรับหน่วยสอบและชุดทดสอบที่สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ได้นั้นมีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ มีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ หน่วยสอบและชุดทดสอบ คือ Education Testing Service (TOEFL IBT), Education Testing Service (TOEIC), ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP & Speaking), ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEC), สถาบันทดสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET (CBT)), ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Cambridge English Examination, Pearson PTE, Language Cert-iESOL, CEFE Level test (Proficiency Test))  

2. วิชาเอกภาษาจีน ได้แก่ หน่วยสอบและชุดทดสอบ Confucius Institute Headquarters (Hanban) HSK  

3. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ JLPT  

4. วิชาเอกฝรั่งเศส ได้แก่ Alliance Française Bangkok (DELF/DALF และ TCF) และสภาหอการค้าปารีส (TEF)  

5. วิชาเอกเกาหลี ได้แก่ Korean Education Center in Thailand (TOPIK)  

6. วิชาเอกเยอรมัน ได้แก่ Goethe-Institut Thailand (GOETHE-ZERTIFIKAT)  

7. วิชาเอกภาษาอาหรับ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (APT)  

8. วิชาเอกภาษาสเปน ได้แก่ Instituto Cervantes (DELE)  และ  

9. วิชาเอกภาษาบาลี ได้แก่ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง (ประกาศนียบัตร) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อหน่วยสอบและชุดทดสอบมาตรฐาน พร้อมเกณฑ์ตัดสิน ได้ในประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อย่างไรก็ตามหากหน่วยสอบและชุดทดสอบอื่นใดที่ประสงค์จะขอเป็นหน่วยสอบ เพื่อนำผลคะแนนไปขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ฯ สามารถยื่นเรื่องมาได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อไปว่า ส่วนอายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ เท่ากับอายุของผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบต่าง ๆ ส่วนกรณีผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบจากชุดทดสอบและหน่วยสอบต่าง ๆ ไม่ได้กำหนดอายุของผลคะแนนไว้ ให้นับวันที่ประกาศผลคะแนนเป็นวันแรกของการเริ่มนับอายุ โดยให้ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 3 ปี  หากกรณีไม่มีการระบุวันที่ประกาศผลคะแนนให้ใช้วันที่ทำการทดสอบเป็นวันแรกของการเริ่มนับอายุแทน โดยให้ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 3 ปี 

ส่วนการยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ฯ นั้น สามารถยื่นได้ด้วยตนเองที่กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 หรือยื่นทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา128/1 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 

ผู้สนใจขอแบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

 

ดาวน์โหลด แบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู >>>

คุรุสภาเปิดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่นำผลคะแนนมายื่นขอเทียบเคียง 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น