ค้นหา

คุรุสภารับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศเพื่อขอตั๋วครู

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ใช้บังคับเป็นต้นไป ข้อบังคับดังกล่าว     มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยมีสาระสำคัญ และกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับรองคุณวุฒิฯ ดังนี้

1.การให้นิยามศัพท์ที่สำคัญ ได้แก่

การรับรองคุณวุฒิ” หมายความว่า การรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ   ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หนังสือรับรองคุณวุฒิ” หมายความว่า หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอนุมัติและออกให้กับผู้ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิตามประกาศนี้

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับรองคุณวุฒิฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ

2.2 มีคุณวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา หรือ

2.3 มีคุณวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอรับรองคุณวุฒิฯ ได้แก่

3.1 สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือเอกสารอื่นที่มิได้กำหนดไว้ ที่หน่วยงานราชการออกให้และต้องสามารถจัดเก็บหรือสืบค้นข้อมูลบุคคลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้

3.2 สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้             

3.2.1 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา

3.2.2 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ได้แก่  1) สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา  และ 3) หลักฐานการผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานการความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

3.2.3 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ ได้แก่  1) สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา  และ 3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ

3.3 เอกสารคำแปลหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ หรือเอกสารอื่นๆ กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ต้องมีลายมือชื่อของผู้แปลที่มีใบรับรองหรือได้รับอนุญาตให้แปล (Certified Translator) และมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ล่ามในศาล สถาบันภาษาของสถาบันการศึกษา หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย

3.4 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปถ่าย และหน้าที่ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ที่ยังไม่หมดอายุ

3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

3.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

4. ขั้นตอน และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองคุณวุฒิฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลในแบบคำขอที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน และรับรองความถูกต้องของข้อมูล

4.2 ยื่นแบบคำขอและเอกสารตามที่คุรุสภากำหนด ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร หรือยื่นด้วยตนเองผ่านส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด  และ  2) ยื่นทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักมาตรฐานวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า ยื่นคำขอหนังสือรับรองคุณวุฒิฯ

4.3 เอกสารการรับรองผลการศึกษาและการรับรองสถานะทางวิชาชีพ ให้ดำเนินการ ดังนี้  1) ให้สถาบันการศึกษาส่งใบรายงานผลการศึกษาที่รับรองโดยสถาบันการศึกษา (Official Transcript of Records) หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ระบุสาขาวิชา วันที่เข้าศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ  2) ให้องค์กรวิชาชีพที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่งหนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ (Statement of Professional Standing)

ทั้งนี้ ให้สถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดำเนินการส่งเอกสารโดยตรงมายัง สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail: ksc_unit@ksp.or.th  ( ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับส่วนงานที่รับผิดชอบว่า 1) กับ 2) ทราบแล้วใช่มั้ยว่าต้องส่งเอกสารดังกล่าวมายังคุรุสภา หรือคุรุสภาต้องประสานการจัดส่ง)

5. อัตราค่าธรรมเนียม การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 400 บาท

 

6. การชำระระค่าธรรมเนียมการขอรับรองคุณวุฒิฯ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

6.1 ให้กดเพิ่มผู้ติดต่อใน Application Line และกรอก id line : @474qqxwe จะปรากฎชื่อผู้ติดต่อ “Qualification cert”

6.2 กดปุ่ม Chat แล้วกดเลือกเมนู “ใบแจ้งชำ ระค่าธรรมเนียม Fee Payment”

6.3 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 7 หลัก แล้วกดปุ่ม Search และกดปุ่ม Download

6.4 พิมพ์เอกสารชำระค่าธรรมเนียม และชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางที่ปรากฎในเอกสาร จำนวน 400 บาท

6.5 กดเข้า Application Line ชื่อผู้ติดต่อ “Qualification cert” แล้วกดเลือกเมนู “Proof of payment”

6.6 กรอกข้อมูลที่ปรากฎในระบบ และ upload ภาพหลักฐานการชำระเงิน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ โทรศัพท์ 0 2282 4862 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ    กดเพิ่มผู้ติดต่อใน Application Line และกรอก id line : @474qqxwe

คลิกรายละเอียด >>> 

ที่มา ; สำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น