ค้นหา

??????????????????????????????? ????????????????? ???????????????

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และ (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุทั่วประเทศ) จำนวน 1942 อัตรา

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครผานระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ตั้งเเต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ https://vec.thaijobjob.com/

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสอศ.
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตทั่วไป มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 71 กลุ่มวิชา / 1,869 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 30 กลุ่มวิชา / 73 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

    2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้คือ     

         (1) มีสัญชาติไทย

         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

         (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

         (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

         (5) ไม่เป็นคนรู้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

         (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

        (7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

        (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

       (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

        (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกะทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

        (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

   2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามณร นักพรต หรือนักบวช

    2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

         (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ..กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ คุณวุฒิ วิชาเอกที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิช/ทาง ใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชาใด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระบุกลุ่มวิชา/ทาง ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก (จำนวน 30 กลุ่มวิชา) นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียด ในTanscript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศรับสมัคร

        (2) กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 7 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 1. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบ้บ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 3) หนังสือรับรองสิทธิ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4)

         (3) กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูๆ จำนวน 61 กลุ่มวิชา ในวันสมัคร(ตามเอกสารบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครในข้อ 2. แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 020.6/350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่ตั้งเป็นข้ารชการครุและบุลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

สำหรับรายชื่อกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจำนวน 61 กลุ่มวิชา ดังนี้

คลิก รายละเอียดประกาศทั้งหมด

ที่มา
สอศ.

ความเห็นของผู้ชม