ค้นหา

สอศ.สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษทั่วไป และจชต.

สอศ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เขตทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 61 กลุ่มวิชา 707 อัตรา 

·      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เขตทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3

                 เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

        คลิก ประกาศสอศ.สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จังหวัดทั่วไป >>>

 

·      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

 

         คลิก ประกาศ สอศ.สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ จชต.>>> 

 

ที่มา ; สำนักอำนวยการ สอศ.

ข่าวคล้ายกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 19 อัตรา ดังนี้

·      เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

·      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 12 อัตรา

·      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา

·      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

 

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2566

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.moe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม

https://drive.google.com/.../1ACoYb3F0unUBJ0m4t7N.../view...

ข่าวเกี่ยวกัน

เลขาธิการ กอศ. กำชับสอบครูผู้ช่วยอาชีวะต้องโปร่งใส ไร้ทุจริต และตรวจสอบได้ 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้มีสิทธิสอบรวมจำนวน 4,951 คน มีกำหนดสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรับสมัครจำนวน 729 อัตรา แบ่งเป็น 1.เขตทั่วไป 707 อัตรา 2. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครจำนวน 61 สาขา แต่มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน 54 สาขา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง คุมเข้มกับมาตรการตรวจสอบของการจัดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดย สอศ. ได้ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ดำเนินการในข้อกำหนดด้านต่าง ๆ ดังนี้

          1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

          2. สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ และทั้งนี้หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยให้ผู้สมัครเป็นผู้สอบได้ ขออย่าได้หลงเชื่อ ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยด่วนที่สุด และขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ที่มา ; เดลินิวส์ 11 สิงหาคม 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น