ค้นหา

ประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพครู ที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand แจ้งว่า กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเรื่องประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครู ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอันเป็นเหตุให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (มาตรา 51)

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 5 และข้อ 6)

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2553 (ข้อ 56 (2))

มีการนำเสนอคดีผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายประการที่ไม่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมในทำนองลวนลาม และใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง ไม่เตรียมการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน มีพฤติกรรมบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มีคำวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา 1 ปี

พฤติกรรมการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการตีนักเรียน เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นการกระทำที่ส่งผลต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักเรียนหรือนักศึกษา 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ops.moe.go.th หรือ โทร. 02-628-6346 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบคุณ เพจ Anti-Fake News Center Thailand 

ที่มา ; แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น