ค้นหา

ข้อมูลจำนวนครูสายการสอน สพฐ.ที่เกษียณอายุราชการปี 2566

 ข้อมูลจำนวนครูสายการสอน (เฉพาะสังกัด สพฐ.)ที่เกษียณอายุราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกตามวิชาเอก)

 

 

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACIGQfMA6hFeOjM&id=C544AC76B607178E%2114969&cid

=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

แก้ไขประกาศข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกาศ ณ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ที่มา สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น