ค้นหา

หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นฯ

  ราชกิจจานุเบกษา (8 สิงหาคม 2566) เผยแพร่ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

โดยเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ (Module) ตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานวิชาชีพ และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้ 

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 3 เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 6 การออกแบบและการดำนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

·      หน่วยการเรียนรู้ (Module) 7 จิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

ทั้งนี้ มี 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ

·      การเข้ารับการอบรมตามหน่วยการเรียนรู้ ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) แบบออนไลน์ มีทั้งลักษณะ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กำหนดภาคทฤษฎี จำนวน 48 ชั่วโมง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบประสานเวลา (Synchronous) จำนวน 12 ชั่วโมง

·      การขอรับการเทียบประสบการณ์ หรือสมรรถนะ เป็นการขอรับการเทียบประสบการณ์ หรือสมรรถนะ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมตามหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะดำนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 

คลิกรายละเอียด 

ที่มา ; ศธ 360 องศา ,   ราชกิจจานุเบกษา 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น