ค้นหา

วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน

ประวัติความเป็นมา วันข้าราชการพลเรือนและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลเพราะ

  • วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
  • เป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

          ๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
          ๒. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
          ๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
          ๔. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
          ๕. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

 

แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

มีการจัดทุกปี เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแนวทางดังนี้

·   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

·   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับจังหวัด

·   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับส่วนราชการระดับกรมสิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบฟอร์ม ๑   แบบฟอร์ม ๒

·   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๑๐๑  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

·   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๑๐๒  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับจังหวัด

·   แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

 

สารสำคัญในวันข้าราชการพลเรือน 

บุคคลสำคัญจะมอบสารให้กับข้าราชการพลเรือน เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

·     พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

·    สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

·    สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

·    สารจากเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

·    สารจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น