ค้นหา

รวมพระราโชวาทที่พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน

ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจะได้น้อมรับใส่เกล้า เป็นสิริมงคลและเป็นอุดมการณ์ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนตลอดไป 

พระราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

 

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น