ค้นหา

3 สมรรถนะ และ 3 มิติที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม

บทความโดย นางสาวนัสรีน สาดอาหลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ         

ผู้นำจะต้องปรับตัวและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเองให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทีมทำงานที่ต้องทำงานในรูปแบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการมองตนเองและประเมินการกระทำของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และมุมมองทางความคิดจะเปิดกว้างเมื่อผู้นำมีความกล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และพยายามรับมือกับสถานการณ์นั้น พร้อมๆ กับการจัดการกับอารมณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายองค์กรที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา         

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่ ตามโมเดลของ ดร. พิรุณ ศิริศักดิ์ และทีมจากโรงเรียนราชินีบน ได้ออกแบบไว้นั้น ประกอบไปด้วย
1) สมรรถนะสุขภาพ
2) สมรรถนะดิจิทัล และ
3) สมรรถนะนวัตกรรม
         

และยังต้องมีการจัดการใน 3 ด้านนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ได้แก่ เนื้อหาสาระ ที่บูรณาการแบบข้ามศาสตร์ข้ามวิชา กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นวงจรการพัฒนานวัตกรรมสอดแทรกคำถามเชิงปรัชญา และ การประเมินการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ และรวมไปถึงการประเมินคุณภาพนวัตกรรมด้วย ในการบรรยาย ดร. พิรุณ ได้กล่าวถึงการปรับตัวและเปลี่ยนไปเข้าใจบริบทกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับเป็นหลักสูตรสมรรถนะ โดยจัดทำหลักสูตรตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

เน้นทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียน

สร้างตวามตระหนักรู้ในระดับสังคมในทุกมิติของการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครู

ให้ความสำคัญกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของสังคม 

ที่มา ; EDUCA

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น