ค้นหา

อดีต ขรก.ติดคุก-ล้มละลาย ยังมีสิทธิได้รับบํานาญ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ กรณีถูกศาลสั่งจําคุกหรือล้มละลาย ว่าจะยังคงได้รับบํานาญ ต่อไปหรือไม่ นั้น

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ผู้รับบํานาญที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในหรือหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จะยังคงได้รับบํานาญต่อไปได้ ด้วยเหตุผล ดังนี้

เดิม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า ผู้รับบํานาญที่กระทํา ความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทํา โดยประมาท และผู้รับบํานาญที่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต จะหมดสิทธิรับบํานาญตั้งแต่วันมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังได้ตราพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และให้ยกเลิกมาตรา 52 โดยมีเหตุผลสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) บํานาญ เป็นเงินที่ตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ความชอบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้รับบํานาญ ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตการรับราชการ แม้ผู้รับบํานาญจะได้กระทําผิดกฎหมายจนต้องได้รับโทษถึงจําคุกหรือเป็นบุคคล ล้มละลายทุจริตในภายหลัง ก็ไม่ได้กระทบต่อความดีความชอบที่ผู้รับบํานาญได้กระทําไว้ในอดีต การนําเอาความผิด ที่ได้กระทําในวันนี้ ไปลบล้างความชอบที่ได้กระทําลงไปแล้วจึงไม่ถูกต้อง ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรับบําเหน็จ ซึ่งเป็น เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาเช่นกัน เมื่อผู้รับบําเหน็จได้รับโทษจําคุกหรือเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต ก็มิได้มีการเรียกเงินบําเหน็จที่ได้รับไปแล้วคืนแต่ประการใด 

2) ผู้รับบํานาญ มีเงินบํานาญที่ได้รับจากรัฐบาลทุกเดือนเป็นรายได้เพียงประการเดียว การที่ผู้รับบํานาญ ถูกงดบํานาญเพราะเหตุถูกจําคุก ภายหลังเมื่อผู้รับบํานาญพ้นโทษก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ไม่มีรายได้ ซึ่งรัฐบาล ก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการสงเคราะห์ดูแลเช่นเดิม 

3) ผู้รับบํานาญที่เสียสิทธิในการได้รับบํานาญเมื่อถึงแก่ความตาย ทายาทจะไม่มีสิทธิในการขอรับ บําเหน็จตกทอด ทั้งที่ทายาทมิได้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดด้วย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ 

ที่มา ; สำนักข่าวอิสรา วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

ข้อมูลเกี่ยวข้อง

คลิป ; กรณีติดคุกหรือล้มละลายจะมีสิทธิได้รับบำนาญต่อหรือไม่

ที่มา ; https://www.youtube.com/watch?v=1L4p0jopFyo

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น