ค้นหา

คุรุสภาจัดทำแผนจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมติให้ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวม ประจำปี 2566 จำนวน 8 รอบ และประจำปี 2567 จำนวน 16 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รอบ 

สำหรับแผนการดำเนินการจัดการทดสอบฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และตามความพร้อมของสนามสอบ 

ทั้งนี้ อาจมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น และจำนวนที่นั่งสอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสนามสอบ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป 

 

คลิก แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น