ค้นหา

10 ทักษะที่ดีที่สุดของครู (10 best skills of a teacher)

ต้นไม้ย่อมเติบโตอย่างงดงาม เมื่อได้รับปุ๋ยและดินดี เช่นเดียวกับการศึกษา หากครูมีทักษะที่ดีเลิศย่อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต ให้กลายเป็นต้นกล้าที่งดงามได้เช่นกัน 

สภาการศึกษา ได้รวบรวม “10 ทักษะที่ดีที่สุดของครู (10 best skills of a teacher)” เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการศึกษา ประกอบด้วย

การจัดการห้องเรียน เป็นทักษะเกี่ยวกับ การตั้งกฎ รักษาวินัย สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ น่าสนใจ และมีแรงบันดาลใจ เช่น การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน สร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียนเชิงบวก และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
 

การวางแผนบทเรียน เป็นทักษะสําหรับการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแผนการสอนที่น่าสนใจและมีความหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึการประเมินและคําติชม
 

ทักษะการสื่อสาร  ต้องสามารถสื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงานและผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้านเทคโนโลยี ครูควรคุ้นเคยกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการศึกษาล่าสุดที่สามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กระดานโต้ตอบ แอปการศึกษา และระบบการจัดการการเรียนรู้
 

การสอนที่แตกต่าง คือแนวทางการสอนที่ปรับแต่งการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดยสร้างแผนการสอนที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ ความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกัน 

การวัดและประเมินผล ครูต้องสามารถประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนให้ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้าได้

 

การทํางานร่วมกัน  เนื่องจากต้องทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก

 

ความสามารถทางวัฒนธรรม  คือความสามารถในการเข้าใจ ชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกต่างและภูมิหลังที่หลากหลาย สำหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไม่แบ่งแยก มีความหลากหลาย และเคารพมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจึงเป็นสิ่งสําคัญ

 

ความคิดสร้างสรรค์  ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและมีความหมายสําหรับนักเรียนได้

 

ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจครูต้องสามารถเชื่อมโยงกับนักเรียน เข้าใจความต้องการ และให้การสนับสนุนทางอารมณ์เมื่อจําเป็น สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน


 

คลิก เอกสารฉบับเต็ม https://shorturl.asia/1oSFW

 

ที่มา ; FB สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น