ค้นหา

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

 

หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณไปพลงก่อน กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น