ค้นหา

คุรุสภาเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566

 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่

·      รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

·      รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

·      รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

·      รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

         

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น จากจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคกลาง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาคตะวันออก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

          การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

          กำหนดการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

 สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครสอบได้ในเวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp662.thaijobjob.com ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2567

         

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

          1) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

          2) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

          3) บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

            3.1) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

            3.2) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)         

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp662.thaijobjob.com/ หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th          

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          1) ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิโดย กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ดำเนินการตามข้อความที่ปรากฎขึ้นในระบบรับสมัครสอบ หรือขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ

          2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

               2.1) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลไว้ กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และหากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

              2.2) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา         

สำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ยกเว้นคำนำหน้านาม ชื่อ – สกุล รวมทั้ง กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระบบรับสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนบไฟล์ได้ให้ดำเนินตามข้อความที่ปรากฏในระบบ         

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลของตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้สมัครสอบตามขั้นตอน ดังนี้ 

       1) เลือกรอบที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ โดยผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง  และ

        2) เลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ โดยผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น  ทั้งนี้ การจัดที่นั่งสอบพิจารณาจากลำดับการชำระเงินของผู้สมัครสอบ โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบลำดับต้นก่อน         

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ  สำหรับชาวไทย วิชาละ 500 บาท สำหรับการชำระเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคารทุกแห่ง 

หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี (Line id) @Thaijobjob เท่านั้น         

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี         

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด         

กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ สมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป          

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง         

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp662.thaijobjob.com/ และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น          

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048 หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น

 

ข้อมูลเกี่ยวข้อง

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ  ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

·   ดาวน์โหลด!! คู่มือการสมัครสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

·   ดาวน์โหลด!! คู่มือการยื่นคำขอมีสิทธิสมัครสอบ

·   ถามตอบการจัดการทดสอบฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ข่าวต่อเนื่อง

 

คุรุสภาประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบฯ ด้วยระบบกระดาษ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566         

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู    รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566จำนวน 4 รอบ นั้น          

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฯ เป็นจำนวนมาก จึงเปิดรับสมัครการทดสอบฯ เพิ่มเติมด้วยระบบกระดาษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp662.thaijobjob.com มีรายละเอียด ดังนี้ 

เปิดรับสมัครเพิ่มเติมด้วยระบบกระดาษ ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp662.thaijobjob.com 

กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ จำนวน 4 รอบ ได้แก่

                    รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566     เวลา 13.00 – 16.00 น.

                    รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

                    รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566     เวลา 13.00 – 16.00 น.

                    รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

กำหนดการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบที่มีสิทธิสมัครสอบแต่สมัครสอบไม่ได้ ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบผ่านระบบรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2566 โดยสิ้นสุดการยื่นคำร้องฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.  

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนระบบสอบ ประกอบด้วย

            4.1 การเปลี่ยนระบบสอบเปลี่ยนได้เฉพาะสถานที่สอบเดิมเท่านั้น

            4.2 สถานที่สอบที่เลือกเข้ารับการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดสอบระบบกระดาษ

            4.3 รอบสอบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องตรงกับรอบสอบของระบบกระดาษ 

 

การเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบ

          5.1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกสนามสอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ สนามสอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ได้แก่

                    1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                                

   2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                    3) สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                    

   4) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

                    5) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             

   6) สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                    7) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                                           

   8) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    9) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                       

   10) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                    11) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                     

   12) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                    13) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                 

   14) สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ

                    15) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                          

   16) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          5.2 ระบบกระดาษ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกศูนย์สอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ศูนย์สอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ได้แก่

                    1) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                 

   2) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                    3) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                                    

   4) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                    5) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                    

   6) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    7) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                    

   8) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                    9) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                                       

  10) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                    11) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                                                           

   12) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                    13) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                            

   14) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี         

การสมัครสอบเข้ารับการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกระบบการสอบได้ 1 ระบบ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบกระดาษ) และแต่ละระบบสามารถเลือกรอบสอบได้ 1 รอบ และแต่ละรอบสามารถเลือกสถานที่สอบได้ 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่เลือกระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนการทดสอบเป็นระบบกระดาษได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ การจัดที่นั่งสอบพิจารณาจากลำดับการชำระเงินของผู้สมัครสอบ โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบลำดับต้นก่อน 

 

การชำระเงิน ของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน(Application) ของธนาคารทุกแห่ง โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อรักษารอบสอบและศูนย์สอบที่เลือก หากไม่สามารถชำระเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องเลือกรอบสอบ และศูนย์สอบใหม่ (เลือกได้เฉพาะศูนย์สอบที่มีสถานะเปิดรับสมัคร) แล้วชำระเงินเพื่อรักษารอบสอบ และศูนย์สอบที่เลือก ทั้งนี้ QR Code แต่ละอันมีระยะเวลาในการใช้งาน 30 นาที กรณี QR Code หมดระยะเวลาใช้งาน ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถรับ QR Code ใหม่ได้จากระรบบรับสมัครสอบ  ซึ่งรอบสอบและศูนย์สอบที่เลือกไว้จะยังคงเดิมไปจนเวลา 07.59 น.         

กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบศูนย์สอบที่มีสถานะเปิดรับสมัครได้ในเวลา 09.00 น. ของทุกวันจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกศูนย์สอบ หรือจนกว่าจะปิดรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 22577159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี (Line ID) @Thaijobjob เท่านั้น        

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และ https://ksp662.thaijobjob.com 

 

ข้อมูลเกี่ยวกัน

ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ  ขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

·   ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ข่าวเกี่ยวกัน

 

 

 

                       - รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 / 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น