ค้นหา

สสวท.เปิดรับสมัครทุนโครงการ สควค. ประจำปี 2567

สสวท. ขอเชิญชวนผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และผู้มีใจรักในการเป็นครู สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท

 

คุณสมบัติ

1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        - ทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00

        - วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.25

2) มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ

        - วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ครบทั้ง 3 ส่วน

        - วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)

 

สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตระดับปริญญาตรี ตามระละเอียดประกาศ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ได้แก่

      1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

      3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      7) มหาวิทยาลัยมหิดล

      8 )มหาวิทยาลัยศิลปากร

      9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

๐ ฝ่าย สควค. อีเมล psmt@ipst.ac.th

website ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) https://www.ipst.ac.th/unit-psmt  

 

ที่มา ; FB IPST Thailand

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น