ค้นหา

สภาการศึกษาลุยขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ปี 2567

นายอรรถพล  สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือกับบุคลากรสกศ. และเห็นว่า บทบาทของสกศ.ในปี2567 งานหลักคือ ชี้เป้า ยกระดับและร่วมขับเคลื่อน โดยในส่วนของการชี้เป้า เนื่องจากคิดว่าสกศ.น่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์การศึกษาของประเทศตามไตรมาสได้ เช่นเดียวกับ กระทรวงการคลังที่มี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทำหน้าที่พยากรณ์ด้านการเงินของประเทศ เป็นไตรมาส เพราะฉะนั้นบทบาทของสกศ. จะชี้เป้าการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมไปถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มองเห็นภาพการศึกษาของประเทศ ผ่านงานวิจัยและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยเผชิญสถานการณ์ หนึ่งที่เรียกว่า VUCA World ความผันผวนและความไม่แน่นอน ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และดิจิทัล ดิสรัปชั่น ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องปรับมาเรียนออนไลน์ มีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ้นใหม่หลายฉบับ มีเรื่องแอคทีฟเลินนิ่ง  ดังนั้นจึงต้องคิดว่า จะทำอย่างไรจึงจะสร้างคนที่มีคุณภาพ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ตรงนี้เป็นปัญหา เพราะปัจจุบันยังใช้หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่น  และเมื่อเข้าปีที่ 4 เข้าสู่สถานการณ์BANI World ซึ่งมีความซับซ้อน เปราะบาง คาดการณ์ไม่ได้ เกิดสิ่งที่ไม่คุ้นชินขึ้นในประเทศ และปีนี้เกิดสถานการณ์ใหม่ ที่ องค์การสหประชาชาติพูดถึง คือ ภาวะโลกเดือด สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อโลกการงานและอาชีพ ซึ่งการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยน ดังนั้นสกศ.จึงต้องทำหน้าที่ชี้เป้า เป็นเข็มทิศการศึกษา มุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียน เรียนที่ชอบ ทำงานที่ใช่ใช้ชีวิตให้มีความสุข”นายอรรถพล กล่าว 

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเน้นสำคัญที่จะขับเคลื่อนในปี 2567 คือต้องเร่งผลักดัน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์ข้อห่วงใยของประชาคม   พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางธนาคารหน่วยกิต  สร้างทักษะจำเป็นแห่งอนาคต สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่านบทบาทของ อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) การขับเคลื่อนงานคุณวุฒิแห่งชาติ  ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พัฒนาระบบผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ตามแนวทางคุณวุฒิแห่งชาติ  และจัดทำแนวทาง พัฒนาผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ โดยจะจัดทำแนวทางเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อให้หน่วยงานจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนที่สกศ. วางไว้และที่สำคัญที่สุดคือการยกร่างฉากทัศน์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2570 ซึ่งผ่านความเห็นของจากคณะกรรมการสภาการศึกษา ที่มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชินชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

โลกมีความเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ถ้าเราจัดการศึกษาแบบเดิม จะไม่สามารถพยากรณ์การศึกษาของประเทศไทยได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการของฉากทัศน์ของประเทศ โดยขณะนี้อัตราการเกิดลดลงเหลือ 5แสนกว่าต่อปี อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ18 หรือคิดเป็น กว่า 20 ล้านคน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัว การศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยผลิตคนที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศ โดยจุดเน้นที่สกศ. กำหนดมาทั้งหมดนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเสริมกำหนดทิศทางของประเทศให้ชัดเจน” เลขาธิการสกศ. กล่าว 

มติชนออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น