ค้นหา

เงินเดือนข้าราชการ คืออะไร

เงินเดือนข้าราชการ คือ เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Pergormance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ 

เงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร

 • ระดับสูง 29,980-76,800 บาท
 • ระดับต้น 24,400-29,980 บาท

 เงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

 • ระดับสูง 24,400-70,360 บาท
 • ระดับต้น 19,860-59,500 บาท

เงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติการ 7,140-26,900 บาท
 • ระดับชำนาญการ 13,160-43,600 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ 19,860-58,390 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ 24,400-69,040 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980-76,800 บาท

เงินเดือนตำแหน่งประเภททั่วไป

 • ระดับปฏิบัติงาน 4,870-21,010 บาท
 • ระดับชำนาญงาน 10,190-38,750 บาท
 • ระดับอาวุโส 15,410-54,820 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ 48,220-69,040 บาท

 

เงินเดือนข้าราชการปี 2566 ออกวันไหน

 • มกราคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 28 มีนาคม 2566
 • เมษายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 2566
 • พฤษภาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 25 กรกฎาคม  2566
 • สิงหาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 28 สิงหาคม 2566
 • กันยายน  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 กันยายน 2566
 • ตุลาคม  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 ตุลาคม 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม  เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

การปรับขึ้นเงินเดือนราชการครั้งล่าสุด

 • การปรับขึ้นเงินดือนข้าราชการครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ ได้แก่  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนวิทยฐานะ
 • และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
 • โดยมีสาระสำคัญคือให้ปรับเพิ่มเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการชั้นผู้น้อยทุกประเภทตั้งแต่ระดับ 1-7 ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน
 • นอกจากนี้ยังปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกระดับเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ระดับ 1-7 ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน 

ที่มา ; ประชาชาติธุรกิจ

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น