ค้นหา

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ว 11/2567) คลิกรายละเอียด >>>

 

 

แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์คัดเลือก ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ว 15/2567) >>>

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 12-2565) -ถูกยกเลิกแล้ว โดย ว 11-2567

คลิก รายละเอียด>>>

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 13-2565)

คลิก รายละเอียด>>>

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด /กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัด /กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ว 29-2564)

คลิก รายละเอียด>>>

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสตูล และจังหวัดสขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ว 16-2564)

คลิก รายละเอียด>>>

 

เกี่ยวข้องกัน

·    การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน) (ว 27-2564)

          คลิก รายละเอียด >>>  

·    มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน (ว 3-2564)

          คลิก รายละเอียด >>>

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น