ค้นหา

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 16-2565)

คลิก รายละเอียด>>>

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ว 19-2565)

คลิก รายละเอียด>>>

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ว 23-2561)

คลิก รายละเอียด>>>

 

การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน) (ว 27-2564)

คลิก รายละเอียด >>>

 

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน (ว 3-2564)

คลิก รายละเอียด >>> 

 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. การกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น