ค้นหา

คุรุสภาสอบตั๋วครูวันแรกเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหา

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยจัดสอบพร้อมกับ 16 ศูนย์สอบทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดสอบดังกล่าว จัดขึ้น 2 วัน รวมจำนวน 6 รอบ แบ่งเป็นวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  ในรอบที่ 1 (ระบบกระดาษ) รอบที่ 2 (ระบบกระดาษ) และรอบที่ 3 (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) และในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ในรอบที่ 4 (ระบบกระดาษ) รอบที่ 5 (ระบบกระดาษ) และรอบที่ 6 (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 28,678  คน ใน 16 สนามสอบ ดังนี้

สนามสอบภาคกลาง 3 แห่ง จำนวน 9,447 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,032 คน , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 8,056 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 359 คน 

สนามสอบภาคเหนือ 3 แห่ง จำนวน 4,294 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,588 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1,180 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1,526  คน

สนามสอบภาคตะวันออก 1 แห่ง จำนวน 453 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 453 คน 

สนามสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง จำนวน 10,771 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,380 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3,805 คน , มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 1,869 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3,717 คน

และสนามสอบภาคใต้ 5 แห่ง จำนวน 3,713 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ 312 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,021 คน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 645 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1,093 คน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 642  คน

ซึ่งในจำนวนทั้งหมดนี้ แบ่งเป็นผู้เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5,003 คน และ
เข้ารับการทดสอบด้วยระบบกระดาษ จำนวน 23,675 คน

คุรุสภาได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดการทดสอบทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบกระดาษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบที่มีความต้องการสมัครสอบ ภาพรวมของการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย ส่วนสนามสอบอื่น ๆ พบว่า การจัดการทดสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกัน และทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการเข้ารับการทดสอบอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและปลอดทุจริต” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

ทั้งนี้ คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา  https://www.ksp.or.th และ https://ksp67.thaijobjob.com และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น

 

สอบตั๋วครูวันแรกเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหา ‘คุรุสภา’ พร้อมประกาศผล 29 มี.ค.นี้